Kiến thức cơ bản

Hệ màu RGB, CMYK và ứng dụng
Kiến thức

Hệ màu RGB, CMYK và ứng dụng

Hầu như ai cũng đã được tiếp xúc với màu sắc ngay khi còn học trung học, và đã đâu đó chúng ta nghe đến